© Copyright Somesquerra
L'Esquerra de Crevillent | La sol·licitud del canvi de titularitat de la CN-340 al seu pas per Crevillent suposarà una gran oportunitat per a desenvolupar les àrees econòmiques i industrials, l’atracció de noves empreses i la creació d’ocupació
18018
post-template-default,single,single-post,postid-18018,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

La sol·licitud del canvi de titularitat de la CN-340 al seu pas per Crevillent suposarà una gran oportunitat per a desenvolupar les àrees econòmiques i industrials, l’atracció de noves empreses i la creació d’ocupació

Les declaracions de l’ex alcalde i portaveu popular César Augusto Asencio són les pròpies de qui ha demostrat durant els últims anys del seu govern una absoluta falta d’ambició en el desenvolupament urbanístic i industrial de la localitat amb el conseqüent empobriment econòmic i l’absència de creació d’ocupació de qualitat

La sol·licitud del canvi de titularitat del tram de la carretera nacional al seu pas per Crevillent no és cap capritx de l’actual govern municipal, manifesta el Primer Tinent d’Alcalde i Regidor d’Urbanisme Manuel Penalva, sinó una necessitat ja inajornable per al compliment de les previsions del propi Pla General d’Ordenació Urbana de Crevillent aprovat l’any 2011 amb un govern del PP presidit per César A. Asencio, i que estableix en totes les fitxes del planejament i gestió de les actuacions que incideixen en la CN-340 que l’execució de connexions amb aquesta carretera mitjançant glorietes o qualsevol disposició que implique la possibilitat de realitzar girs a l’esquerra o l’encreuament a nivell de carrils queda supeditada al canvi de titularitat de la carretera.

És més l’actual titularitat de la carretera del Ministeri de Foment urbanísticament condiciona, d’una banda la delimitació del domini públic, servitud, línia de façana i d’afecció de la via, afectant el desenvolupament de qualsevol activitat en aquesta zona d’afecció el que implica la necessitat d’obtindre autorització administrativa del Ministeri, i d’altra banda limita les condicions d’accés i comunicació dels futurs desenvolupaments urbanístics previstos en el planejament. Amb el canvi de titularitat de la carretera i la seua consideració com a viari urbà s’afavoreix el desenvolupament urbà, comercial i industrial de Crevillent i la reordenació de les àrees semiconsolidades.

A més la transmissió de la titularitat resulta vital per al compliment d’una part important de les previsions del Pla Estratègic Industrial de Crevillent que està implementant l’Oficina de Gestió Industrial, i en la qual el portaveu popular Sr. Asencio mai ha cregut, com a element essencial per al futur desenvolupament econòmic de la localitat, l’atracció de noves empreses a les nostres àrees industrials i la creació d’ocupació.

Per tant el Sr. César A. Asencio mancada a la veritat quan afirma que la cessió de la titularitat de la carretera nacional i la seua reversió a favor de l’Ajuntament de Crevillent suposarà una despesa desmesurada a canvi de res. No és cert que el manteniment de la via quan s’efectue la cessió ocasione un desemborsament fix de 126.000 euros a l’any i que això supose una hipoteca per sempre, utilitzant i interpretant maliciosament una dada de l’informe tècnic emés, ja que si bé és cert que el canvi de titularitat comporta l’obligació de mantindre i conservar la via quant a les seues instal·lacions i equipament existent, també és cert que la carretera nacional al seu pas pel nucli urbà constitueixen les actuals Passeig d’Elx, Avinguda Sant Vicent Ferrer i Gutierre de Cárdenas que des de fa molts anys formen part integrant de la localitat, i resulta del tot lògic que l’Ajuntament estiga obligat a la seua conservació i manteniment com la resta de carrers i de camins rurals. En l’actualitat per a qualsevol actuació urbanística i fins i tot cultural o esportiva (per exemple el pas d’una processó o la Sant Silvestre) per aqueixos carrers precisem de prèvia autorització del Ministeri de Foment.

En contraposició al manifestat pel representant popular, la cessió de la carretera a l’Ajuntament s’efectuarà prèvia comprovació de l’estat de conservació de la mateixa que hui dia és bona, i previ a les actuacions de manteniment i millores programades pel Ministeri de Foment amb la finalitat que el canvi es produïsca en les millors condicions de funcionament i servei, i no gratuïtament com pretén fer veure injustament l’anterior alcalde a la ciutadania, la qual cosa implica que les despeses de manteniment s’han de concretar en funció finalment del tram afectat pel canvi de titularitat i la periodicitat dels treballs de manteniment. A més mescla coses que no venen al tema com que ja en el passat, entre els anys 2002 i 2005, sent el Sr. Asencio el màxim responsable de l’Ajuntament, el Ministeri de Foment els va oferir la cessió de la carretera i va rebutjar a pesar que anaven a fer-se càrrec d’una sèrie d’inversions, però el que no diu el Sr. Asencio que aqueixa proposta era anterior al vigent Pla General de 2011 amb unes previsions urbanístiques molt diferents a les actuals.

L’única cosa que pretén el Sr. Asencio, contínua manifestant Manuel Penalva, és confondre a la població amb missatges negatius sobre l’acció del govern municipal, que la cessió de la carretera és innecessària i que tirarem els diners, i aqueixes paraules són pròpies de qui durant anys ha fet honor d’una gasiveria econòmica quant a la inversió i prestació de serveis als ciutadans, de qui res li importa el desenvolupament urbà i industrial de Crevillent, fins i tot sabent la fugida d’empreses que ha suposat un empobriment de la ciutat i un increment de la desocupació. Això és el que li hauria d’importar al Sr. César A. Asencio i no el superàvit del qual sempre presumia per no haver invertit el necessari en els ciutadans. Amb la cessió de la titularitat de la carretera nacional al seu pas pel terme municipal de Crevillent estem davant una gran oportunitat per a desenvolupar les àrees econòmiques amb autonomia, reordenar les zones semiconsolidades, legalitzar activitats, planificar i reordenar la circulació per la carretera i suprimir la duplicitat de tramitacions administratives. Per a tot això, i per al desenvolupament comercial i industrial de Crevillent, el govern municipal ha impulsat l’expedient de cessió de la titularitat de la CN-340.