© Copyright Somesquerra
L'Esquerra de Crevillent | Només es revisaran dos ordenances fiscals per a l’exercici 2021
17961
post-template-default,single,single-post,postid-17961,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Només es revisaran dos ordenances fiscals per a l’exercici 2021

L’Ajuntament de Crevillent anuncia una actualització de la taxa de fem i de l’IBI per a l’exercici de 2021. Aquest últim passarà a una taxa del 0,72%, mantenint-se per davall d’altres municipis de l’entorn de similars característiques i grandària com Petrer, Sant Joan d’Alacant, Asp o Novelda.

El Pla Econòmic Financer, encarregat pel Consistori i dut a terme per una assessoria externa, ha posat de manifest la necessitat d’equiparar els tributs a la resta de municipis de l’entorn, amb l’objectiu de poder reforçar algunes partides pressupostàries d’aquelles àrees que presenten deficiències i per a fer front als imprevistos originats per la crisi sanitària, així com per a cobrir despeses com la pujada del cost del Consorci de Fems i afrontar deutes pendents com el pagament de 371.000 € a Hidraqua o la indemnització a l’empresa Tecopsa per les obres de la Ciutat Esportiva, que porten endarrerint-se molts anys, entre altres.

Per a això, s’han marcat dos modificacions en l’Impost sobre Béns immobles. En primer lloc, en la Bonificació de l’IBI per a les famílies nombroses s’introdueix un factor de ponderació que corregeix una situació de desigualtat, ja que s’aplicava el mateix percentatge de bonificació per a tots amb independència del valor cadastral de l’habitatge. Amb aquesta correcció el percentatge de bonificació disminuirà a mesura que el valor cadastral de l’habitatge va augmentant, contribuint així a una redistribució de la renda. Mentre que d’altra banda s’aplicarà un tipus de gravamen del 0,72%, tornant al nivell del tipus de gravamen que va aplicar l’anterior govern l’any 2015.

D’altra banda, l’increment considerable dels costos produïts, tant dels costos indirectes com dels costos directes en la recollida i valorització dels residus sòlids (passant d’1.514.243 euros en 2017 a 2.057.765 euros en 2020 i suposant un augment d’al voltant de 230.000 euros), fa necessari un augment en la tarifa, que es veurà reflectit en el rebut amb un cost aproximat de 18 € a l’any.

Aquest plantejament servirà per a assemblar el percentatge d’ingressos al d’altres localitats, mantenint la solvència econòmica i financera i garantint el compliment dels compromisos. D’aquesta forma, a més, podran reforçar-se serveis com la neteja i el manteniment de les vies públiques i els solars, el desbrossament de camins o la implantació d’una ambulància que faça de reforç en les emergències.