POSTURA DEL GRUP MUNICIPAL DE L’ESQUERRA (EUPV-ERPV) A LES QÜESTIONS DEL PLE DEL 28 DE NOVEMBRE

Aprovació Projecte tècnic de les obres de manteniment i millora de l’ entorn de l’ ermita de Sant Gaietà i adequació del seu entorn del Programa de Sostenibilitat i Qualitat de vida.

El Grup Municipal EUPV-ERPV votà en contra.

Seguint les opinions d’ experts en medi ambient i en patrimoni arqueològic s’ ha pogut constatar que no ha existit un projecte interdisciplinari, si no que s’ han seguit criteris estrictament  arquitectònics.

Per tant els motius pel vot en contra, son el següents:

–          El projecte pretén humanitzar un espai  natural, el que existeix al voltant de l’ ermita, amb les conseqüències  de que es podria generar una degradació del medi i un augment depressió sobre la fauna per una possible massificació del paratge.

–          Es pretén realitzar una sèrie d’ actuacions sobre les restes arqueològiques de l’ermita, del segle XVIII, que considerem poc adequades per a la seua protecció.

–          El projecte contempla portar endavant unes obres d’ urbanització del paratge que trenca l’ orografia natural del terreny, sense seguir les sendes, amb noves construccions que no considerem adequades.

–          Es preveu que despoblar una de les zones del paratge per fer una zona d’ esplai, sense ombra natural, no aprofitant els arbres existents a eixe racó.

–          Respecte a les actuacions projectades per a la recuperació de l’ aljub, també del segle XVIII, no s’ até a les últimes tendències relacionades amb la restauració que assenyales que cal consolidar el que hi existeix, i no en reconstruir, que es el que es pretén, podent donar-se que ocurrisca coma altres “reconstruccions” de l’ ermita o dels Pontets.

Aprovació Pla Municipal de Drogodependències

El Grup Municipal EUPV-ERPV votà favorablement aquest Pla pels següents motius:

–          Considerem necessari que es compte amb un Pla d’ estes característiques, tal com ho fan a altres localitats.

–          Considerem que el Pla Municipal de Drogodependències proposa actuacions de prevenció correctes.

–          És un Programa que presta especial atenció a l’element pedagògic.

A més d’ això, el Grup EUPV-ERPV considera que al Pla no es fa cap menció a les arrels del problema i les màfies que trafiquen amb drogues. També fa una reflexió sobre la possibilitat de legalització d’ algunes de les drogues, per eliminar els circuits il·legals.

Mocions d’ Urgència: Modificació de Crèdits.

El Grup Municipal EUPV-ERPV votà en contra de que aquesta moció s’ incloguera en l’ ordre del dia amb caràcter d’ urgència i posteriorment torna a s’ absté en la votació sobre el contingut. Els motius son els següents:

–          Es critica la falta de seriositat del Govern Local de donar a conèixer una moció poques hores abans de la realització del Ple.

–          Per aquest motiu els grups polítics no disposen de temps suficient per estudiar i analitzar el contingut de la moció, per la qual cosa s’ opta per l’ abstenció. Si bé es posiciona críticament sobre la qüestió de que es faça un transvasament de diners des d’ una partida destinada a la rehabilitació i manteniment de centres escolars cap a un altra partida destinada a sufragar despeses de la construcció del nou  pavelló de la Policia Local.

 

Moció PSOE en la qual demana a l’Institut Valencià de la Vivenda (IVVSA)  i a l’Ajuntament l’execució del conveni signat per ambdues administracions del desenvolupant de la zona sud – Sector.

El grup municipal l’Esquerra: EUPV-ERPV vota en contra d’esta moció per les següents raons:

–          Entenem que este Planejament Urbanístic, este model de construcció de 1500 vivendes no respon a una demanda real de la gent. Este model és el que ens ha portat i ens portarà més crisi.

–          En este conveni sembla ser que hi ha més voluntat de repetir un model urbanístic desastrós i erroni a favor de l’especulació,  que no el que realment necessita el barri sud, és a dir, la dotació d’infraestructures i serveis que nosaltres considerem necessaris: una biblioteca i el segon ambulatori.

–          Un model  urbanístic on la vivenda no apareix com una necessitat sinó com un luxe, encara que contempla vivenda protegida.  Tots sabem com funciona realment la vivenda protegida.

–          Crevillent no necessita més pisos buits -com és el cas del PINAR-, Crevillent necessita que les administracions garantisquen l’accés a la vivenda, tot prenent mesures que deixen fora de joc l’especulació , els diners negres amb la finalitat de poder abaratir el preu final d’un pis que siga més assequible, més accessible.

–          Per fer això posible, nosaltres proposem:

  • La cessió de terreny públic.
  • Posar tota la infraestructura i el personal del qual disposa l’ajuntament
  • Una borsa de lloguer on l’ajuntament faça d’intermediari.

CONCLUSIÓ: Volem que el Barri Sud tinga els serveis que necessita: Biblioteca i Ambulatori.

Estos serveis depenen de la voluntat política i no de la construcción de 1500 habitatges.

L’habitatge és un dret i, per tant, la construcció ha d’estar al servei i la demanda dels ciutadans i no a l’interés de les promotores, constructores o entitats financeres.

El Grup Municipal EUPV-ERPV va fer les següents preguntes

1r PREC:

En referència al curs organitzat per l’Ajuntament i l’Institut d’Investigacions Agràries de la Conselleria de Sanitat sobre l’obtenció del carnet bàsic de manipulador de plaguicides d‘ús fitosanitari, hem estat contrastant la versió de les queixes que ens han arribat d’algunes persones i la informació que se’ns ha donat per part dels responsables polítics en esta matèria.

El període d’inscripció a este curs s’obria l’11 de juliol a les  8’00 hores. Pel que fa al nombre d’alumnes, el límit d’inscripció era  de 35 alumnes.

La nostra pregunta és: Com és possible que havent-hi quatre persones en la cua el mateix dia d’inscripció a primera hora del matí, va haver-hi persones que no van ser admeses en el curs?

La nostra conclusió: el govern del PP  va fer dos llistats: la llista dels amics, enxufats, alça-rabos etc. i la llista que havia de ser transparent i pública. Una volta més, este govern tracta les persones de forma desigualitària: ciutadans de primera i ciutadans de segona. Vos sona?

2n PREC

Hem pogut constatar com el concert de Filiu que es va fer el passat més d’octubre no té cap permís ni informe avalat per cap tècnic municipal. En el plenari anterior, el regidor Rafael Candela de La Fuente va posar com a model a seguir l’organització de la Barraca Municipal. Nosaltres que volem aprendre i som benintencionats hem pogut constatar que la Barraca Municipal no té cap informe juridicotècnic tal i com indica el Decret 52/2010 de la Generalitat Valenciana sobre mesures de seguretat, activitats, personal, eixides d’emergència, etc. amb la qual cosa posava en perill els assistents i, si de cas, hi haguera ocorregut alguna desgràcia, l’assegurança el primer que haguera demanat és eixe informe detallat que esta activitat no té.

En resum, vosté denuncia, és a dir,  posa en coneixement  de les autoritats competents  a unes associacions per organitzar un concert a un institut de Crevillent.

La pregunta és: el senyor Rafael Candela de la Fuente posarà en coneixement de les autoritats pertinents esta irregularitat o no ho farà per què el responsable polític és ell?

Conclusió: com que no va respondre a la nostra pregunta, el portaveu Daniel Galvany li va demanar l’informe tècnic. Si este informe existeix, el portaveu d’EUPV-ERPV es compromet a eixir púlicament en els mitjans de comunicació tot reconeixent el seu error. A dia de hui, eixe informe encara no el tenim. El tindrem alguna dia? Podrem tenir un informe que no existeix?