| Programa
1486
page-template-default,page,page-id-1486,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Programa

Un programa participatiu per a un Poble Viu

El divendres 27 de Febrer va acabar el procés de recollida de propostes per a l’elaboració del programa #PerUnPobleViu d’EUPV-ERPV. El programa que tens a les mans és el resultat de les aportacions i del treball col•lectiu de totes aquelles persones de Crevillent que volen construir des del carrer i des de les institucions un poble per a la seua gent.

El programa que hem treballat pretén avançar cap a un projecte de transformació del nostre poble basat en la participació de la gent, la recuperació dels serveis públics i la priorització de les necessitats bàsiques. Entenem que la democràcia, la llibertat i la justícia social són la base del nou Crevillent que anem a construir.

Este projecte col•lectiu concretat en el programa té com a objectiu guanyar Crevillent –recuperar-lo– per posar-lo al servei de la majoria social.

Podeu descarregar-vos el nostre programa complet en pdf o, si ho preferiu, podeu llegir les nostres propostes a continuació.

.

Foment econòmic i desenvolupament local

–          Creació d’un viver d’empreses per donar suport a emprenedors i a PIMES de nova creació. En este viver els emprenedors podran fer ús d’una sèrie d’instal·lacions i serveis a uns preus més reduïts que els de mercat, facilitant la posada en marxa de nous negocis. Podria aprofitar-se, revalorant així el nostre patrimoni cultural, alguna de les antigues naus industrials de Crevillent.

–          Creació de bossa de treball regulada amb criteris socials, destinada a parats de llarga duració, famílies monoparentals, persones de més de 50 anys… Aquesta bossa haurà de ser rotatòria i donar cobertura complementària als serveis que realitzen empreses o aquells que estiguen municipalitzats.

–          Pla de rehabilitació de vivendes i un pla de foment de mesures basades a l’eficiència energètica, vinculat a un programa formatiu per satisfer la demanda que es puga generar al voltant d’este sector.

–          Recuperació de l’escola-taller.

–          Donar impuls al Banc de Terres i fomentar els horts urbans, reaprofitant alguns dels solars buits que tenim al poble, amb la signatura de convenis amb els propietaris.

–          Convenis amb universitats i empreses privades per establir algun centre d’investigació o facultat vinculada a Enginyeria de disseny i tèxtil. Per exemple, l’antiga seu de la CAM.

–          Instal·lació i organització d’un mercat de productes artesanals i ecològics local.

–          Foment del cooperativisme (assessorament, convenis, etc.).

–          Programa de treball garantit.

–          Creació d’una fira d’entitats, amb la creació d’un recinte dedicat per a que associacions puguen disposar de sales i infraestructures per portar a terme els seus objectius.

–         Habilitar espais situats al poble per a aparcaments, afavorint l’economia local i de proximitat. La nostra prioritat és el comerç tradicional i no les grans superfícies.

–         Crear un centre comercial obert.

.

Serveis socials i benestar. Drets i llibertats

–          Exigir a Conselleria la construcció del 2n Centre de Salut.

–          Obertura immediata del CAT i el CRIS.

–          Implementar noves fórmules vinculades als programes d’ajuda, facilitant els tràmits per a les ajudes d’emergència i dotar de serveis socials del personal suficient.

–          Analitzar les necessitats reals de les persones majors, donant participació per decidir sobre els assumptes relacionats amb este col·lectiu.

–          Oficina d’assessorament per a les persones que s’ocupen d’atendre persones dependents, majors i altres casos similars.

–          Anàlisi i posada en marxa de mesures per garantir l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda als espais i dependències públiques així com al carrer.

–          Declarar Crevillent municipi lliure de desnonaments. Oferir assessorament gratuït a les famílies amb esta problemàtica. Que la Policia Local no participe en cap desnonament.

–          Crear un parc de vivendes municipals per llogar. Expropiar les que estiguen buides en mans de bancs si estos no paguen impostos.

–          Protocol d’actuació per garantir la igualtat de tracte a persones, evitant discriminacions per motius d’orientació sexual.

–          Protocol d’actuació i mesures complementàries contra la violència de gènere.

–          Programes educatius i pedagògics per normalitzar la diversitat ètnica, de gènere, sexual, destinat a xiquetes i xiquets, en col·laboració amb centres escolars i de secundària.

–          Estudiar si es pot gestionar els sobrants dels menjadors escolars amb serveis socials.

–          La dinàmica de la policia ha de ser la de “policia de barri”.

–          Realitzar polítiques específiques per a la igualtat, proposant i coordinant polítiques transversals de gènere.

–           Creació d’un consell local de la Dona autònom per a fer més forta la participació i corresponsabilitat de les organitzacions de dones amb partida pressupostària per a que de manera autònoma realitzen les seues activitats.

–          Creació i implantació d’un Pla Municipal de Igualtat de Gènere.

–           Dissenyar programes per a la conciliació laboral.

–           Creació d’un pla integral municipal contra la violència de gènere. Inclòs un lloc per a atendre les víctimes.

.

Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat

–          Creació d’un inventari de carrers amb necessitats de reparació, prioritzant aquells més degradats i intervenint al llarg de la legislatura.

–          Crear un nou PGOU, homologant-lo a la nova llei urbanística, que compta amb filtres més exigents, replantejant el sector R-3, R-4, R-8, R-11 i I1.

–          Replantejar l’ús dels polígons industrials al voltant de Crevillent.

–          Elaboració d’un Pla de Reforma del casc històric, establint nous usos i noves formes de gestió.

–          Canvi de nom dels carrers amb noms franquistes.

–          Creació de la Ruta de l’Aigua.

–          Exigir la circumval·lació a la Conselleria o el Ministeri corresponent.

–          Analitzar la possibilitat de promoure un turisme “sol-i-sanitari”, amb complexos que aporten diferents serveis, abraçant des d’únicament residències fins atencions mèdiques i terapèutiques. Haurà de fer-se de forma que siga sostenible en relació amb el medi ambient.

–          Creació de carrils bicis per facilitar l’accés a polígons, zones esportives i les zones perifèriques com els camps.

–          Creació d’espais per als gossos: parcs canins, per lluitar contra la brutícia als carrers de Crevillent.

–          Exigir a conselleria la construcció d’una estació d’autobusos al nostre poble.

–          Línies d’autobusos que unisquen els diferents nuclis del municipi de Crevillent.

–          “Tirar el Pirulí”.

–          Augmentar l’extensió del parc municipal integrant els terrenys del seu voltant, augmentant la massa arbòria.

–          Recuperar total o parcialment les zones verdes de La Rambla, amb un carril bici que unisca la ciutat esportiva nord amb el centre del poble. Fer de la Rambla un espai per a les persones i verd. No per als cotxes i l’asfalt.

–          Instal·lar miradors en el punt alts de la ciutat (Penya i Cendra, Calvari…).

–          Recuperar coves.

–          Reordenació del centre històric amb un programa de rehabilitació, incloent els carrers Sant Josep, Sant Rafel, Sant Joaquim, amb finançament públic per a la restauració de façanes i terrats dels edificis antics que es trobaven a l’anterior catàleg de bens patrimonials.

–          Ordenació dels Barris Alts Històrics (la Salut, l’Àngel, Vaiona, el Calvari…) i la seua rehabilitació.

–          Mantindre equilibri entre conservació i funcionalitat. Les coves han de conservar-se però, al mateix temps, garantir que es puguen adaptar a les exigències d’una habitabilitat còmoda, permetent la seua transformació o remodelació segons les necessitats dels que hi viuen.

–          Recuperar el catàleg de Béns Patrimonials previs a la modificació del PP en l’any 2012.

–          Emplaçar una zona entre la perifèria del poble o la serra baixa per establis ruscos i eixams amb abelles, facilitant la pol·linització.

–          Replantejament de la llançadera de l’estació.

–          Conveni de mobilitat amb cotxe col·laboratiu amb Amovens.

–          Creació de zones verdes a tots els barris, procurant que tots conten amb espais verds.

–          Reglamentació municipal que contemple la plantació d’un arbre per habitant.

–          Excempció del pagament dels Bens Immobles de Naturalesa Rústica per als terrenys dedicats a l’agricultura ecològica.

–          Establiment d’un servei de promoció de l’agricultura ecològica per informar, tramitar, assessorar sobre mètodes, tècniques, ajudes, cursos, etc.

–          Compliment efectiu de la declaració de Crevillent com a municipi lliure de transgènics.

–          Foment d’estalvi d’aigua tant a vivendes com a empreses i administració pública per mitjà d’elaboració d’un Pla d’Estalvi d’Aigua als Habitatges que afecte a la infraestructura hidrològica dels habitatges i incorpore tecnologies d’ús eficient.

–          Realització d’estudis sobre l’aigua que baixa de les rambles per tal de maximitzar el seu aprofitament.

–          Treball conjunt amb les autoritats competents per a la conservació, protecció i manteniment de les zones Naturals d’Interès del municipi

–          Disseny i implantació de l’ anella verda, desenvolupant un espai en la zona perifèrica de Crevillent que servisca de zona de transició entre l’espai urbà i els espais humits i esportives que envolten Crevillent, adjuntant un centre d’interpretació de l’entorn natural, per exemple a l’ antic centre Ramón i Cajal.

–          Sol·licitud de declaració del Pantà de Crevillent com a Paratge Natural Municipal segons contempla la llei 11/94 de 27 de desembre sobre Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana per espècies en perill d’extinció com l’Anarrhinum fruticosum entre d’altres.

–          Creació d’un voluntariat ambiental per a la neteja, repoblament, reforestació i vigilància, finançat per l’ajuntament, que a més promoga cursos i jornades didàctiques. A este voluntariat se l’hauria d’atorgar un certificat de realització per participar.

–          Limitar els pas de vehicles a motor per la serra. Prendre mesures per garantir el respecte a la mateixa per part dels usuaris i visitants.

–          Bonificació per a autocompostadores.

–          Recollida selectiva de residus.

–          Creació d’una planta de compostatge municipal de residus orgànics urbans.

–          Implantació d’un petit punt net portàtil per als dies de mercat.

–          Creació d’una Agència Municipal de l’Energia, dependent de la Regidoria de Medi Ambient, que garantisca i fomente la reducció i eficiència energètica de tots els projectes del municipi.

–          Aprovació de dues ordenances sobre l’enllumenat comercial (aparadors, cartells i anuncis lluminosos), i enllumenat festiu i decoratiu que regulen, en consideració del foment d’alforrament i de criteris d’eficiència energètica.

–         Foment de la Bicicleta com a transport nét, silenciós i saludable.

.

Cultura, educació i normalització lingüística

–         Creació d’un museu etnogràfic i de la catifa. Per a este cas estudiar la utilització d’una antiga fàbrica com a espai turístic amb un objectiu econòmic que ajude a potenciar la marca Crevillent i les empreses catiferes del poble.

–         Obertura del Museu Paleontològic i d’Història Natural.

–         Recuperació d’espais històrics, transformant edificis emblemàtics en sales culturals i polivalents per als barris, com l’ Hospital Antic.
Recuperació i difusió dels valors de la Canyada Joana i del sistema hidràulic Qanat: obrir al públic, visites guiades, etc. Estudiar d’aprofitar el Sext Molí o alguna estructura dels seus voltants per crear un centre d’interpretació.

–         Catalogació i planificació de possibles intervencions arqueològiques i dels jaciments de Crevillent.

–         Ajudar a recuperar i rehabilitar les Coves de Crevillent, habilitant-les per al turisme.

–         Creació de rutes i visites guiades per ermites, xoses, canteres.

–         Controlar i posar senyals de prohibició del pas de bicicletes per les sendes que creuen Penya Negra – Castellar Colorat i el fons del Barranc de la Rambla.

–         Restauració/consolidació dels jaciments nomenats per a l’àrea BIC seguint les convencions actuals de les restauracions i respectant sempre els criteris històrics. Tot allò ha d’estar baix un projecte dirigit per arqueòlegs i restauradors. No poden repetir-se modificacions com la dels Pontets o l’ermita dels Anouers.

–         Entrar en el circuit de la Filmoteca Valenciana.

–         Sala de concerts.

–         Col·locació de panells informatius al parc de muntanya de Sant Gaietà per explicar què eren les ruïnes de l’ermita.

–         Recuperació del centre d’ educació ambiental “Els Molins”, amb convenis amb les entitats que corresponga per reobrir-lo com a centre ambiental.

–         Inclusió de l’àrea de les cases i ruïnes de Sant Gaietà com a zona de protecció arqueològica en el PGOU de l’Ajuntament.

–         Declarar BIC + Parc Arqueològic l’àrea que ocupen els jaciments arqueològics de El Forat – Pic de Les Moreres – Pont dels Moros / Pontets / Assut del Forat / Qanats del Barranc de la Rambla – Les Moreres – Penya Negra – Castellar Colorat – Barricaes/Cantal de la Campana – Ratlla del Bubo. Tenim la sort de posseir en un mateix indret de la serra una concentració inusual de jaciments arqueològics i bens etnogràfics.

–         La biblioteca municipal “Enric Valor” ha d’estar en la xarxa de biblioteques valencianes i deixar d’estar obsoleta. També agilitzar-la i tenir el catàleg a internet.

–         Construcció del Teatre Chapí.

–         Creació d’una Escola infantil Municipal de 0-3 anys.

–         Tractament igualitari de les escoles, per a que totes tinguen les mateixes instal·lacions, evitant les arbitrarietats.

–         Creació d’un Centre Infantil d’Educació i Cultura (promoure jornades ambientals, jocs educatius, etc.).

–         Creació d’aules d’acollida i benvinguda per a persones immigrants, amb cursos de llengua, de cultura, etc., per facilitar la inclusió i la convivència entre totes les persones que viuen a Crevillent.

–         Millorament de la biblioteca, adaptant-la per a les condicions òptimes per a l’estudi: insonorització, il·luminació, mobiliari, etc. Millorament de la infraestructura tecnològica i informàtica.

–         Zona infantil a la biblioteca municipal, amb activitats d’animació a la lectura per als més menuts.

–         Ampliar l’ oferta de cursos al centre  d’educació per a persones adultes.

–         Realitzar conveni amb la conselleria d’Educació per a la creació del Conservatori Municipal de Música.

–         Impulsar els cursos de formació professional inicial per als més  joves:  Formació Professional Bàsica als Instituts i escoles taller per als que ja han finalitzat l’escolarització.

–         Programar intercanvis culturals amb municipis que parlen la nostra llengua per promocionar i conèixer la riquesa i diversitat.

–         Aprovació d’un Reglament de Normalització lingüística. Un reglament que reconega el valencià com la llengua històricament pròpia de Crevillent i la responsabilitat municipal en normalitzar el seu ús a l’Administració Local als àmbits d’ús lingüístic general i per tant d’ús intern, de relacions amb els administrats, relacions institucionals, avisos i publicacions, registre, provisió i reciclatge del personal, etc., així com impulsar-ne l’ús a l’àmbit privat.

–         Creació d’un Servei Municipal de Normalització Lingüística, al front del qual hi haurà un tècnic lingüístic. L’objectiu d’aquest servei serà estendre i dinamitzar l’ús del valencià en tots els àmbits.

–         Realització d’un conveni de col·laboració amb l’Associació per la Llengua El Raig- Escola Valenciana. Aquest conveni tindrà com a objectiu la col·laboració en activitats de caràcter docent, cultural i de normalització lingüística.

.

Esports, oci i festes

–          Augmentar l’oferta esportiva local, donant suport també a esports tradicionals com és la pilota valenciana, amb l’adaptació d’un carrer per a jugar-hi i la creació d’una escola municipal de pilota. A més, la promoció d’una lliga local d’aquest esport.

–          Fer canvis en l’estructura del consell municipal d’esports, a fi de millorar l’esport i l’activitat física de la ciutat. Una major coordinació entre l’ ajuntament i les escoles municipals amb especialistes.

–          Un protocol de seguiment tant per a l’esport escolar com per al federat a fi d’oferir suport per al progrés esportiu i la difusió d’àmbits de salut entre els esportistes. A més, afavorir i facilitar la formació tècnica-esportiva als joves mitjançant la generalitat i altres administracions.

–          La promoció de l’esport local amb jornades d’esport al carrer, col·loquis, xerrades, etc. Reestructurar la gala anual de l’esport amb la finalitat de reconèixer el mèrit de figueres representatives en l’àmbit esportiu de Crevillent.

–          Promocionar l’esport en espais naturals amb la creació de circuits que ajuden a la vegada a la conservació del medi ambient.

–          Elaboració d’un pla director d’instal·lacions esportives que regule l’àmbit esportiu del municipi.

–          La necessitat de formació al personal de les instal·lacions esportives municipals.

–          Promoure la construcció d’una piscina municipal amb els metres aptes per a entrenament i competicions (25 m), un camp de futbol 11 i un parc apte per a practicar esports urbans com skate, trial de bicis, etc.

–          Aprofitar camps de futbol sala i instal·lacions esportives escolars per a la pràctica de l’esport local i la dotació de pistes polivalents per a jugar els joves que no estiguen federats en cap equip.

–          Un model participatiu de les organitzacions i associacions en l’oci i les festes locals. Obrir la participació a les comparses, associacions de veïns i els pubs locals, no només la barraca municipal.

–          Una barraca municipal participativa, de qualitat i amb els comptes clars, sense delegar la programació en empreses d’espectacles que no tenen en compte tots els gustos de la gent.

–         Seguir amb els impulsos per declarar els Moros i Cristians d’Interès Turístic Internacional, com ja ho és la nostra Setmana Santa.

logo EU-ER